آقای هاک

یادداشت هاى روزانه در باب موضوعات روز

شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 19:15

گرم و روشن

شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 19:10

گل همه رنگش خوبه

برچسب‌ها: گل لاله
شنبه 2 بهمن 1395 ساعت 19:08

خنکای بیکران

جمعه 24 دی 1395 ساعت 16:15

سرما

برچسب‌ها: سرما، برف، خیابان، زمستان
جمعه 24 دی 1395 ساعت 16:12

عبور

برچسب‌ها: زمستان، خیابان، برف، عبور
جمعه 24 دی 1395 ساعت 16:10

زمستان و برف

برچسب‌ها: زمستان، برف، نیویورک